DORADZTWO BIZNESOWE

Controlling finansowy

Aby skutecznie zarządzać firmą, rozwijać ją i zwiększać zyski, potrzebujesz informacji, analiz i danych, których dostarczy Ci controlling finansowy. Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Gospodarczą! Nasi specjaliści – profesjonalni doradcy biznesowi – pomogą Ci ocenić bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa, zoptymalizować jego wydajność i podjąć strategiczne decyzje co do kierunku rozwoju firmy oraz krótko- i długoterminowych inwestycji. Dzięki wsparciu w zakresie controllingu finansowego zyskasz przewagę konkurencyjną i narzędzia do minimalizacji ryzyka biznesowego oraz maksymalizacji wartości swojej organizacji.

Co to jest controlling finansowy?

Controlling finansowy to proces zarządzania finansami firmy, który ma na celu optymalizację jej wydajności ekonomicznej. Wspiera ogólny system controllingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem, obejmując takie aspekty jak m.in. planowanie i koordynowanie procesów finansowych oraz sterowanie nimi. Zadaniem controllingu finansowego jest stworzenie lub zaktualizowanie systemu i architektury planowania finansowego, wdrożenie potrzebnych wskaźników i mierników ewaluacji kondycji ekonomicznej i dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia bieżących i przyszłych strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i planu rozwoju firmy. To narzędzie zarządzania służy do identyfikacji obszarów wymagających poprawy, minimalizowania ryzyka i maksymalizowania zysku.

Skuteczny controlling finansowy pomaga poprawić ogólną sytuację firmy w zakresie jej płynności finansowej, rentowności inwestycji czy efektywności działania. Kontrolerzy finansowi z reguły pracują w ścisłej współpracy z właścicielem, zarządem firmy, dostarczając analiz, raportów i rekomendacji, wykorzystywanych kolejno przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Na czym polega controlling finansowy?

Istnieją różne instrumenty controllingu finansowego, które dobiera się indywidualnie do potrzeb lub celów. Przeważnie w przedsiębiorstwach uwzględnia się jednocześnie dwa rodzaje controllingu: strategiczny i operatywny. Ten pierwszy wspiera realizację celów długoterminowych firmy, a drugi skupia się raczej na bieżących wyzwaniach finansowych. Kontrolerzy finansowi realizują więc szereg zadań, do których należą m.in.:

Analiza i interpretacja wielu różnych danych finansowych

Takich jak przychody, koszty, marże i przepływy pieniężne czy zwrot z inwestycji, w celu zrozumienia i ocenienia wyników finansowych firmy.

Budżetowanie

Prognozowanie przyszłych przychodów i kosztów stałych, wsparcie przy ustalaniu budżetów inwestycyjnych i limitów wydatków oraz monitorowaniu późniejszego wykonania budżetu.

Raportowanie finansowe

Przygotowywanie dla kierownictwa firmy regularnych zestawień, które zawierają kluczowe wskaźniki finansowe i analizę odchyleń między planowanymi a rzeczywistymi wynikami.

Planowanie strategiczne i operacyjne

Współpraca z zarządem w celu opracowania długoterminowych planów finansowych zgodnych z celami strategicznymi firmy i kierunkiem jej rozwoju.

Kontrola zarządcza

Nadzór nad procesami finansowymi w organizacji, w tym nad efektywnym wykorzystaniem zasobów i minimalizacją strat, ale także identyfikowanie potencjalnych ryzyk finansowych i opracowywanie strategii ich minimalizacji.

Analiza kosztów

Identyfikowanie i analizowanie kosztów działalności operacyjnej (oprócz analizy danych historycznych – także prognoz finansowych) w celu znalezienia możliwości ich optymalizacji.

Wsparcie decyzji biznesowych

Dostarczanie rekomendacji opartych na analizie finansowej, które pomagają kierownictwu w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, cen, rozwoju produktów i innych kluczowych kwestii biznesowych.

Wsparcie w procesach kontroli wewnętrznej

Udział w tworzeniu i utrzymaniu skutecznych systemów mających na celu zapobieganie błędom pracowników i oszustwom finansowym.

Optymalizacja procesów finansowych

Wdrażanie usprawnień w procesach finansowych, które przyczyniają się do większej efektywności i skuteczności finansowej firmy.

Niezależnie od ukształtowania całego procesu najważniejsze zasady controllingu pozostają niezmienne. Kontrolerzy skupiają się zarówno na bieżącej sytuacji, wąskich gardłach i problemach, jak i na przyszłości: celach finansowych zgodnych ze strategią przedsiębiorstwa. W swojej pracy uwzględniają sytuację rynkową i profil klientów, w tym badanie jego potrzeb, marketing, logistykę czy koszty utrzymania.

Jakie są zalety controllingu finansowego – dlaczego warto go wdrożyć?

Wykorzystując analizę przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat, budżet czy prognozy i inne dane, controlling finansowy wspiera przedsiębiorstwo w uzyskaniu stabilności finansowej i rentowności oraz poprawieniu jego wyników w przyszłości. Wspólnie z naszymi Klientami dążymy do takich efektów jak m.in.:

optymalizacja i redukcja kosztów stałych firmy,
oszczędność w sferze nakładów czasu i pracy,
poprawa płynności finansowej i lepsza kontrola nad nią,
wzrost marży, sprzedaży, przychodów i zysków: wartości przedsiębiorstwa,
poznanie wiarygodnych prognoz finansowych,
ułatwienie podejmowania decyzji w sferze inwestycji czy zatrudnienia,
poczucie pewności, sprawczości i bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy! Nasza Kancelaria Gospodarcza to biuro rachunkowe w Poznaniu, połączone z sektorem obsługi kadr i płac oraz z profesjonalnym centrum doradztwa biznesowego. Nasi księgowi, ekonomiści i doradcy biznesowi są do Twoich usług – wspólnie zadbamy o rozwój i sukces Twojej firmy.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę