Od 2008 roku skutecznie doradzamy naszym Klientom.

Od 2008 roku skutecznie doradzamy naszym Klientom.

DORADZTWO

KADRY i PŁACE

KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE

KADRY I PŁACE

KADRY

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie kadr, obejmujące:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej i polityki personalnej,

– sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem jak i ustaniem stosunku pracy, w zależności od rodzaju zawieranej umowy, w tym bieżące zgłoszenia/wyrejestrowania i zmiany w ZUS,

– kompleksowa analiza i prowadzenie teczek pracowniczych,

– kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

– prowadzenie kartotek urlopowych pracowników i ustalania wymiarów i limitów urlopów,

– prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, zarówno w trakcie trwania choroby jak i w okresie macierzyństwa czy rehabilitacji,

– prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie kadr to:

– sporządzanie regulaminów i planów urlopowych,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących sprawy personalne,

– przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej.

PŁACE

Kancelaria Gospodarcza świadczy usługi płacowe, które obejmują:

– naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczanych przez klienta,

– sporządzanie listy płac, a także rachunków do umów cywilnoprawnych,

– przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia (tzw. kwitki/paski wypłat),

– sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA),

– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,

Ponadto, w zakresie płac, świadczymy usługi:

– wystawiania zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

– przyjmujemy w siedzibie biura inspektorów ZUS i US, asystujemy i współpracujemy z pracodawcami w trakcie ewentualnych kontroli z ZUS lub Urzędu Skarbowego.

PFRON

Nasz zespół ekspertów świadczy również usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych oraz w zakresie obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegające na:

– rejestracji przedsiębiorcy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– przygotowaniu miesięcznych wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy,

– przygotowaniu miesięcznych wniosków o refundację składek przedsiębiorcy niepełnosprawnego prowadzącego działalność gospodarczą,

– obliczaniu wysokości wpłat obowiązkowych do PFRON dla zakładów pracy zatrudniających powyżej 25 pracowników,

– wypełnianiu informacji podsumowujących (półrocznych i rocznych) dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych składanych do właściwych wojewodów,

– obsłudze korespondencji i sporządzaniu pozostałej dokumentacji wymaganej przez PFRON,

– uczestnictwie w kontrolach prowadzonych przez oddziały regionalne PFRON.

WNIOSKI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy również usługi dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, bezrobotnych lub obcokrajowców:

– przygotowujemy wnioski o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek ZUS,

– przygotowujemy wnioski o dofinansowanie za wyszkolenie ucznia w rzemiośle,

– przygotowujemy wnioski do Urzędów Pracy rozliczające i potwierdzające zatrudnianie bezrobotnych,

– udzielamy porad w zakresie zatrudniania obcokrajowców i prowadzimy rozliczenia dofinansowań do pracowników młodocianych i OHP.

BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy Kancelaria Gospodarcza świadczy usługi:

– szkolenia wstępnego (zaraz po zatrudnieniu) i okresowego (w określonej częstotliwości w zależności od charakteru pracy lub stanowiska) dla pracowników udokumentowane kartą szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) oraz zaświadczeniem o odbytym szkoleniu okresowym,

– pomocy w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego polegającej na wykonaniu protokołów powypadkowych, statystycznych kart wypadku, przesłuchaniu poszkodowanego i świadków zdarzenia oraz współpracy z organami nadzorującymi prace zespołu powypadkowego,

– oceny ryzyka zawodowego identyfikujące zagrożenia w danym zakładzie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Polskimi Normami oraz oczekiwaniami organów nadzorujących, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.