Od 2008 roku skutecznie doradzamy naszym Klientom.

Od 2008 roku skutecznie doradzamy naszym Klientom.

DORADZTWO

KADRY i PŁACE

KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, które obejmują:

– kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

– prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla celów rozliczeń dotacji i dofinansowań z instytucji rządowych i prywatnych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych,

– współpracę z biegłymi rewidentami w zakresie badań sprawozdań finansowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie pełnej księgowości to:

– zakładanie planów kont dla poszczególnych branż gospodarczych dopasowane do zapotrzebowań informacyjnych i analitycznych zarządu lub właściciela przedsiębiorstwa,

– tworzenie polityki rachunkowości,

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obejmują:

– kompleksowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla celów rozliczeń dotacji i dofinansowań z instytucji rządowych i prywatnych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji,

– współpraca z biegłymi rewidentami w zakresie sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcenia przedsiębiorstwa.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Nasz zespół świadczy również usługi w zakresie rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które obejmują:

– prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– obliczanie zaliczek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych,

– przygotowywanie dokumentacji finansowej dla banków, leasingów lub innych instytucji,

– współpraca z biegłymi rewidentami w zakresie sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcenia przedsiębiorstwa.

KARTA PODATKOWA

Ponadto zespół Kancelarii Gospodarczej świadczy usługi w zakresie rozliczenia karty podatkowej, które obejmują:

– czynności związane ze zgłoszeniem wyboru karty podatkowej jako sposobu rozliczania podatku dochodowego,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz sporządzanie na ich podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i deklaracji VAT wraz z przesyłaniem ich do właściwej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (urzędu skarbowego),

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

– kontrolę dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,

– sporządzanie sprawozdań i ankiet statystycznych GUS obejmujących dane księgowe,

– udział w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone w zakresie rozliczania karty podatkowej to:

– pełna obsługa właściciela przedsiębiorstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

– opracowywanie kompleksowe lub częściowe wniosków o dofinansowanie z instytucji państwowych bądź prywatnych.