USŁUGI KSIĘGOWE

Pełna księgowość

Prowadzisz firmę w formie spółki, przekroczyłeś limit przychodów albo po prostu chcesz mieć szczegółowy i przejrzysty obraz sytuacji finansowej działalności? Pełna księgowość nie przysporzy Ci obowiązków i stresu, a ułatwi zarządzanie organizacją – jeśli zlecisz ją wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu: naszej Kancelarii Gospodarczej. Od kilkunastu lat rzetelnie prowadzimy księgi rachunkowe dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych form działalności gospodarczej. Oferujemy pełną obsługę księgową (a także kadrowo-płacową) firmy, połączoną z doradztwem biznesowym: prawnym, formalnym, finansowym. Z nami unikniesz pułapek prawnych i wielu żmudnych formalności. Będziesz mieć czas, spokój i przestrzeń na rozwój działalności – Twoje zadania ograniczą się jedynie do dostarczenia dokumentów i informacji. Zapraszamy!

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to potoczna nazwa najszerszej i najdokładniejszej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. Wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych złożonych z różnych ewidencji i zestawień, a każde z nich rejestruje i dokumentuje inne transakcje. Chociaż wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do ewidencji operacji gospodarczych w swojej firmie, nie każdy musi prowadzić pełną księgowość (chociaż może – i czasem warto się na nią zdecydować, nawet jeśli nie jest wymogiem).

Czym jest pełna księgowość – co to za forma ewidencji?

Pełna księgowość to rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. W praktyce polega na prowadzeniu wielu różnych ksiąg rachunkowych i zestawień, które rejestrują i dokumentują wszystkie operacje finansowe w organizacji. W skład takich ksiąg rachunkowych wchodzą:

Dziennik

To chronologiczny rejestr zdarzeń gospodarczych w całym okresie sprawozdawczym. Powinien być prowadzony ciągle (czyli systematycznie i chronologicznie), kompletnie i poprawnie, tak aby zapewnić zgodność zestawień obrotów i sald głównych. 

Księga główna

Służy do rejestrowania i przechowywania wpisów dotyczących ogółu transakcji firmowych oraz bilansów zysków i strat na wszystkich kontach, które reprezentują aktywa i pasywa, przychody i koszty. Przykładowe konta księgi głównej to aktywa trwałe, koszty wynagrodzeń, koszty reklamy, przychody z tytułu sprzedaży czy zobowiązania finansowe.

Księgi pomocnicze

W nich rozszerzamy i precyzujemy zapisy kont księgi głównej. Prowadzi się je w szczególności dla środków trwałych, rozliczeń z kontrahentami i pracownikami, operacji sprzedaży i zakupów czy kosztów i najważniejszych składników aktywów. Zapisy i salda ksiąg pomocniczych muszą pokrywać się z informacjami i wyliczeniami w księdze głównej.

Zestawienia obrotów oraz sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych

Służą do przygotowania sprawozdań finansowych. Mają na celu weryfikację zgodności i poprawności księgowania operacji. Opracowuje się je w formie zestawień zawierających salda początkowe, obroty oraz salda końcowe kont w danym okresie sprawozdawczym. Prowadzący pełną księgowość ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy: może Cię jednak wyręczyć w tym biuro świadczące usługi księgowe.

Wykaz składników pasywów i aktywów – czyli inwentarz

Sporządzenie tego dokumentu musi poprzedzić inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz ich wycena (zgodna z zasadami narzuconymi m.in. ustawą o rachunkowości). Pozycje w wykazie powinny mieć formę odpowiednika lub rozszerzenia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia.

Każdy zapis w księgach rachunkowych musi zawierać przynajmniej:

  • datę operacji gospodarczej;
  • określenie rodzaju i numer identyfikacji dowodu księgowego, który jest podstawą zapisu (oraz jego datę, jeżeli jest różna od daty operacji);
  • opis operacji (może mieć formę skrótu lub kodu, ale należy je pisemnie objaśnić);
  • kwotę i datę zapisu;
  • oznaczenie konta, którego dotyczy zapis.

Księgi rachunkowe otwieramy w chwili wprowadzenia do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, a zamykamy po upływie roku obrotowego lub wraz z likwidacją firmy bądź zmianą jej formy prawnej.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Obowiązek pełnej księgowości nałożony jest na spółki kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) i spółki osobowe (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne) prawa handlowego. Często mówimy wówczas o „księgowości spółek”, która realizuje właśnie taką rozbudowaną ewidencję zdarzeń gospodarczych. O pełną księgowość muszą zadbać zarówno nowo otwierane spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze przekształcane w nie z biegiem czasu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna czy komandytowa jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ale jednocześnie nieco trudniejszą pod kątem formalnym, prawnym i podatkowym od JDG. Dlatego też w naszej Kancelarii Gospodarczej wykraczamy poza usługę pełnej księgowości. Pomagamy także naszym klientom otworzyć firmę, w tym przygotować umowę spółki – dokument absolutnie zasadniczy, aby uniknąć późniejszych problemów i sporów. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne i biznesowe oraz doradzamy rozwiązania pomocne w zarządzaniu spółką. W ramach samej usługi księgowej tworzymy politykę rachunkowości i plan kont dopasowany do potrzeb zarządu, charakteru branży oraz wymagań podmiotów finansujących. Oprócz tego prowadzimy ewidencje do celów rozliczeń dotacji, grantów i działalności badawczo-rozwojowej oraz ulg podatkowych.

Natomiast konieczność zrezygnowania z uproszczonej księgowości na rzecz pełnej ewidencji może pojawić się także w przypadku innych form prowadzenia działalności, w tym JDG – gdy firma przekroczy ustalony limit przychodów.

Pełna księgowość – od jakiej kwoty?

Od jakich przychodów obowiązuje pełna księgowość? Limit w 2024 roku wynosi (równowartość) 2 000 000 euro przychodów za rok poprzedni. I każdy przedsiębiorca, którego przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz innych operacji finansowych przekroczą ten pułap, zobowiązany zostaje do prowadzenia pełnej księgowości. Równowartość limitu w złotówkach przelicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez prezesa NBP na pierwszy dzień roboczy października w roku poprzedzającym rok, w którym zacznie obowiązywać pełna księgowość. Przykładowo w roku 2024 limit ten wynosi 9 218 000 złotych za rok 2023 (kurs 4,6091 zł według tabeli nr 190/A/NBP/2023 z dnia 2023-10-021). 

1Źródło danych: https://nbp.pl/archiwum-kursow/tabela-nr-190-a-nbp-2023-z-dnia-2023-10-02/

Dlaczego warto prowadzić księgi rachunkowe – co to daje?

Prowadzenie pełnej księgowości rodzi dodatkowe obowiązki oraz wiąże się z większą ilością pracy, lecz jednocześnie zapewnia przedsiębiorstwu wiele korzyści, a cały ten proces może przejąć na siebie księgowy. Dlatego przy wsparciu wyspecjalizowanego biura prowadzenia ksiąg rachunkowych nie trzeba się obawiać, a wręcz warto się na nie zdecydować, nawet jeśli nie masz takiego obowiązku (chętnie doradzimy!).

Co zyskujesz w efekcie prowadzenia pełnej księgowości?

Precyzyjny obraz finansów
Pełna księgowość zapewnia przejrzysty i bardzo szczegółowy obraz sytuacji finansowej firmy. Dzięki temu możesz lepiej i szybciej zorientować się, jakie obszary działalności generują zysk, a które przynoszą straty lub są na granicy opłacalności. Taka wiedza ułatwia bardziej świadome zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.
Sprawniejsze zarządzanie finansami
Systematyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych znacznie usprawnia monitorowanie przepływów pieniężnych, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami oraz optymalizację kosztów. To z kolei przekłada się na płynność finansową, mniejsze ryzyko wybuchu kryzysów czy prostsze i szybsze podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji.
Profesjonalizm firmy w oczach partnerów biznesowych
Organizacje prowadzące pełną księgowość często są postrzegane przez banki, dostawców, inwestorów czy potencjalnych klientów jako bardziej wiarygodne, stabilne i profesjonalne. A to ułatwia m.in. pozyskiwanie finansowania i strategicznych partnerów czy negocjowanie atrakcyjnych warunków handlowych.
Przygotowanie na wzrost
Przedsiębiorstwa, które od początku swojej działalności prowadzą pełną księgowość, z reguły są także po prostu lepiej przygotowane na szybki rozwój i ekspansję. Cały system łatwo jest skalować i dostosowywać do zmieniających się wymagań firmy w miarę jej wzrostu. Szczegółowe dane finansowe umożliwiają stabilny i świadomy rozwój.
Łatwiejsza współpraca z audytorami
Pełna księgowość znacznie ułatwia przeprowadzanie audytów zewnętrznych, które mogą być wymagane podczas ubiegania się o dotacje, kredyty czy fundusze inwestycyjne. Przejrzyste i dobrze prowadzone księgi przyspieszają i upraszczają przebieg każdego audytu, dzięki czemu oszczędzasz czas, pieniądze i nerwy.
Zgodność z przepisami
Prowadzenie pełnej księgowości jest też korzystne pod względem dopełnienia obowiązków podatkowych czy sprawozdawczych. Dokładne i aktualne rejestry finansowe ułatwiają szybkie reagowanie na zmiany w przepisach oraz pomagają w terminowym wypełnianiu zobowiązań wobec urzędu skarbowego i innych instytucji czy podmiotów.
Analiza strategiczna i planowanie
Dokładne dane księgowe umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych analiz finansowych, które są zasadniczym elementem planowania strategicznego. Pozwalają skuteczniej prognozować przyszłe trendy, kształtować inwestycje i zarządzać ryzykiem. Prowadząc pełną księgowość, możemy cyklicznie przygotowywać takie analizy dla Twojej firmy.
KANCELARIA GOSPODARCZA

Co zrobić, jeśli nie musisz prowadzić ksiąg rachunkowych?

Jeśli nie jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, czyli np. masz JDG, której przychody nie przekraczają ustalonego limitu, możesz śmiało korzystać z takiej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych jak księgowość uproszczona albo mimo tego zdecydować się na księgi rachunkowe. To już zależy od Ciebie, a nasi specjaliści z przyjemnością Ci doradzą.

Uproszczoną księgowość możesz prowadzić samodzielnie lub skorzystać z takiej usługi w naszej Kancelarii Gospodarczej. Wówczas wszystkie Twoje obowiązki sprowadzą się do dostarczenia potrzebnych dokumentów (faktury, rachunki, raporty sprzedaży itp.) i informacji oraz wykonania przelewów do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Obecnie prowadząc uproszczoną księgowość, możesz wybrać jedną z trzech form opodatkowania, od których zależy forma ewidencji:

  1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Możesz rozliczać się wówczas na zasadach ogólnych (stawka podatku 12% i 32% po przekroczeniu limitu) lub podatkiem liniowym (19%). Należną kwotę uiszczasz od dochodów (przychodów pomniejszonych o koszty) – stąd rozliczamy dokumenty zarówno sprzedaży, jak i zakupu (kosztowe). Prowadząc KPiR, możesz wybrać metodę księgowania: kasową (uproszczoną) lub memoriałową (koszty księgowane są w okresie, którego dotyczą, a nie zgodnie z datą transakcji).
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od przychodu (a nie dochodu jak w przypadku KPiR) odprowadzasz z góry określoną stawkę podatku, zależną od rodzaju działalności. Podstawę opodatkowania możesz obniżyć w dosyć wąskim zakresie, m.in. o składki społeczne czy wpłaty na konto emerytalne, ale w naszej Kancelarii zadbamy o jak najkorzystniejszy bilans. Ewidencjonujemy tylko przychody, zatem rejestr jest maksymalnie ograniczony i uproszczony. Karta podatkowa. Odprowadzasz do urzędu skarbowego podatek w konkretnej kwocie, ustalonej przez naczelnika właściwego urzędu, któremu podlegasz. Przy określaniu tej kwoty bierze się pod uwagę kilka czynników, m.in. rodzaj prowadzonej działalności, liczbę pracowników czy mieszkańców miejscowości, w której działa firma. Obecnie z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko podatnicy, którzy rozliczali się już kartą podatkową przed 1 stycznia 2022 roku (od tego dnia została „zamrożona” dla przedsiębiorców).

Jak wybrać najlepsze usługi księgowe w Poznaniu?

Wiesz już, czym jest pełna ewidencja księgowa, co to uproszczona księgowość, jakie zalety i wady mają oba rozwiązania i kiedy pełna księgowość staje się obowiązkowa. Pora więc wybrać partnera, który wyręczy Cię w całym tym obszarze, i z tego miejsca polecamy nasze biuro rachunkowe w Poznaniu – Kancelarię Gospodarczą. Oferujemy usługi pełnej księgowości dla spółek i JDG, wzbogacone także o innego rodzaju wsparcie, np. kadrowo-płacowe, prawne, formalne i finansowe czy szerzej: biznesowe. 

Poprowadzimy dla Twojej firmy księgi rachunkowe i ewidencje VAT, przygotujemy rzetelne sprawozdania finansowe i analizy do celów wewnętrznych, rozliczymy PIT. Przejmiemy na siebie kontakty z urzędami skarbowymi i ZUS-em. A w razie potrzeby zajmiemy się również pełną obsługą kadrowo-płacową. Znajdziesz w nas rzetelnego partnera i doradcę biznesowego, z którym bez stresu sprostasz wyzwaniom takim jak zmiany w organizacji firmy, restrukturyzacja, sukcesja, fuzja i przejęcie. Pomożemy Ci też pozyskać finansowanie: kredyty, leasing czy dotacje (i je rozliczymy). 

Słowem – wesprzemy Cię w formalnych, prawnych, finansowych czy podatkowych aspektach Twojej działalności, żebyś Ty mógł się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na rozwoju swojej firmy i pomnażaniu zysków. Zapraszamy!

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę