USŁUGI KSIĘGOWE

Rozliczanie dotacji, pozyskiwanie dofinansowań z PFRON i na pracowników młodocianych

Dotacje to ważny temat dla wielu przedsiębiorców, którzy szukają dodatkowych środków, aby zainwestować w swój biznes. Dzięki systemowi dotacji część polskich firm miało i ma możliwość znacznie poszerzyć zakres swojej działalności bądź otrzymane pieniądze przeznaczyć np. na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (dotacje z PFRON) lub wykształcenia pracowników młodocianych, utworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia dla pracowników czy działalność użyteczną społecznie, kulturalną i dobroczynną  . Jednak dotacje to nie tylko przyjemności związane z rozporządzaniem kapitałem, ale także szereg obowiązków, które przedsiębiorca musi wypełnić, aby prawidłowo rozliczyć się z otrzymanych środków . Brak rozliczeń w terminie określonym w umowie bądź błędy w dokumentacji sprawozdawczej wymaganej  przez urzędy może doprowadzić do poważnych konsekwencji (określonych między innymi w ustawie o finansach publicznych), a nawet skarbowych czy karnych.

Nasz doświadczony zespół księgowych pomoże Ci w rozliczeniu dotacji – możesz powierzyć tę kwestę specjalistom! Prowadzimy szczegółowe ewidencje księgowe według wymagań instytucji finansujących i opisujemy wydatkowanie środków, dzięki czemu rozliczenie dotacji zgadza się w najmniejszym szczególe. Wiemy, jak rozliczyć konkretne dotacje np. na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz jak podejść do pozostałych przychodów  operacyjnych.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Rozliczanie dotacji – na czym polega?

Rozliczenie dotacji po stronie księgowości wiąże się z koniecznością prowadzenia i przedstawienia odpowiedniej oraz szczegółowej dokumentacji zawierającej wszystkie  wydatki  i dokumentujące sposób ich zapłaty. Sposób księgowego ujęcia dotacji uzależniony jest od tego, czy dofinansowanie dotyczy pokrycia kosztów, czy też stanowi dopłatę do cen sprzedaży produktów albo dofinansowanie zakupu lub wytworzenia aktywów trwałych. 

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla dotacji powstaje z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu (najpóźniej z chwilą podpisania umowy lub decyzji o dofinansowaniu). 

Ewidencja księgowa w projektach finansowanych przez instytucje zewnętrzne, a także przy dotacjach i grantach powinna być prowadzona zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany najczęściej do:

  • otwarcia i prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego;
  • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne;
  • bieżącego monitorowania oraz ewidencjonowania transz dofinansowania, z których ponoszone są wydatki w ramach projektu;
  • księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PFRON

Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy z pełnym zaangażowaniem wspierają przedsiębiorców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowujemy wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ułatwiając dostęp do środków i programów pomocowych, które mogą istotnie poprawić pracę w Twojej firmie. Oferujemy indywidualne konsultacje, podczas których analizujemy potrzeby klienta i pomagamy zidentyfikować dostępne formy wsparcia. Zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem wniosków do PFRON, dbając o kompletność dokumentacji oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

Nasz zespół przygotowuje i składa miesięczne wnioski dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i otwarte rynku pracy. Zajmiemy się również obsługą korespondencji i sporządzaniem niezbędnych dokumentów wymaganych przez PFRON, aby przedsiębiorca mógł skupić się na prowadzeniu swojej działalności.

Zapewniamy również pełne wsparcie podczas kontroli prowadzonych przez oddziały regionalne PFRON, dbając o zachowanie zgodności z przepisami i prawidłowe dokumentowanie działań przedsiębiorcy.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu wniosków do PFRON, a nasi specjaliści regularnie śledzą zmiany w przepisach, aby zapewnić aktualne doradztwo.

PRACOWNICY MŁODOCIANI

Dostrzegamy potencjał i energię młodych pracowników, dlatego wspieramy przedsiębiorstwa w zatrudnianiu pracowników młodocianych, jednocześnie pomagając w rozliczeniu dostępnych dofinansowań z Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

Zatrudnienie pracownika młodocianego wymaga przestrzegania przepisów prawa pracy jak również procedur do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń OHP. Nasz zespół specjalistów zajmie się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników młodocianych. Dzięki naszym usługom, proces zatrudnienia staje się łatwiejszy, a jednocześnie spełnia wszystkie wymogi prawne.

Przygotowujemy umowy o pracę zgodne z obowiązującymi wzorami Ochotniczych Hufców Pracy, jak również dbamy, aby dokumentacja pracownicza była kompletna i zgodna z przepisami.

Składamy wnioski o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych, dzięki którym w okresie zatrudnienia będziemy przygotowywać za przedsiębiorcę wnioski o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o które może starać się pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia.

Priorytetem zespołu kadr i plac jest zachowanie terminowości, bez względu na charakter dokumentacji. Każdy dokument, który opuszcza nasze ręce, jest wynikiem precyzyjnej pracy i rzetelności. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy szczegół był weryfikowany, a każda informacja była kompletna. Nasza rzetelność gwarantuje nie tylko zgodność z obowiązującymi przepisami, ale także pełne spełnienie oczekiwań naszych klientów.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Kancelaria Gospodarcza – doświadczenie i profesjonalizm

Od lat służymy naszym klientom pomocą i doradztwem z zakresu księgowości dla przedsiębiorców, w tym także oferujemy usługi związane z rozliczaniem dotacji. Przez nasze biuro rachunkowe w Poznaniu przewija się rocznie ponad 250 tysięcy dokumentów – zaliczają się do nich także dokumenty związane z rozliczeniem  dotacji, subwencji, grantów i innych dofinansowań.

Raportowanie tego rodzaju wydatków to poważna sprawa – błędy lub nieścisłości mogą prowadzić bowiem nawet do konieczności zwrotu dotacji. Wypełnienie powinności określonych w postanowieniach umowy jest konieczne, aby prawidłowo rozliczyć dotacje i nie narazić się na niepotrzebny stres i problemy.

Prowadzimy także inne usługi księgowe – zapraszamy do kontaktu!

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę